Zhang zhiyang's blog
不过是些许风霜罢了

cyber-security english linux math mysql php python

© 2016 - 2021 Zhangzhiyang的博客

Powered by Hugo with theme Dream.

我听别人说这世界上有一种鸟是没有脚的,它只能够一直的飞呀飞呀,飞累了就在风里面睡觉,这种鸟一辈子只能下地一次,那一次就是它死亡的时候。

Hugo

Hugo

Sunday, Oct 11, 2020

@ Zhang zhiyang

岱宗夫如何?
齐鲁青未了!
造化钟神秀,
阴阳割昏晓,
荡胸生曾云,
决眦入归鸟。
会当凌绝顶,
一览众山小!

class&object

class&object

Wednesday, Nov 11, 2020

@ Zhang zhiyang

往事越千年,
魏武挥鞭,
东临碣石有遗篇。
萧瑟秋风今又是,
换了人间。

Directory

Directory

Wednesday, Nov 11, 2020

@ Zhang zhiyang

西风吹老洞庭波,一夜湘君白发多。
醉后不知天在水,满船清梦压星河。

foundation

foundation

Wednesday, Nov 11, 2020

@ Zhang zhiyang

三七功成事已非,天心人意两相违。
不知一局残棋后,谁向西风怨落辉。

SSh

SSh

Wednesday, Nov 11, 2020

@ Zhang zhiyang

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。
云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。
花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。
此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

Tools

Tools

Wednesday, Nov 11, 2020

@ Zhang zhiyang

我有一壶酒,足以慰风尘。
尽倾江海里,赠饮天下人。

Nmap manual

Nmap manual

Tuesday, Aug 13, 2019

@ Zhang zhiyang

雄关漫道真如铁,
而今迈步从头越。
从头越,
苍山如海,
残阳如血。

Non Predicate Verb

Non Predicate Verb

Tuesday, Aug 13, 2019

@ Zhang zhiyang

食肉何曾尽虎头,卅年书剑海天秋。
文章幸未逢黄祖,襆被今犹窘马周。
自是汝才难用世,岂真吾相不当侯?
须知少年凌云志,曾许人间第一流。

日程

Zhangzhiyang的 ❤️ 博客